แค็ตตาล็อกสินค้า

เงื่อนไข 
สินค้าเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับลูกค้าสมาชิกถูกดีเท่านั้น ・ การรับสินค้า ให้นำใบเสร็จตัวจริงมารับสินค้าที่ร้านถูกดี มีมาตรฐานที่ทำการสั่งซื้อไว้ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด ・ กรณีสินค้าชำรุด กรุณาติดต่อร้านถูกดี มีมาตรฐานที่ทำการสั่งซื้อสินค้าไว้ ภายใน 7 วันนับแต่วันรับสินค้า ・ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและ/หรือราคา หรือระงับจำหน่ายสินค้าในกรณีที่เกิดการผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือสินค้าหมด หรือปฏิบัติตามคำสั่งของราชการ หรือเหตุอื่นใดที่ปรากฏในสื่อ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ・ สามารถตรวจสอบราคาก่อนซื้อได้ที่จุดขาย, ภาพในเอกสารนี้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ・ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด