เกี่ยวกับร้านถูกดี มีมาตรฐาน

“ร้านถูกดี มีมาตรฐาน” เป็นโครงข่ายร้านสะดวกซื้อของชุมชน ที่มีแนวคิดยกระดับมาตรฐานร้านให้ทันสมัย ด้วยความรู้ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน โดยชูโมเดล “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” มีความสะดวกซื้อสนิทใจ พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมุ่งแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ “กินแบ่ง ไม่กินรวบ” ในปัจจุบันร้านถูกดี มีมาตรฐาน ถือเป็นเครือข่ายร้านสะดวกซื้อของชุมชน ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

“ร้านถูกดี มีมาตรฐาน” เป็นโครงข่ายร้านสะดวกซื้อของชุมชน ที่มีแนวคิดยกระดับมาตรฐานร้านให้ทันสมัย ด้วยความรู้ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน
โดยชูโมเดล “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” มีความสะดวกซื้อสนิทใจ พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมุ่งแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ “กินแบ่ง ไม่กินรวบ” ในปัจจุบันร้านถูกดี มีมาตรฐาน ถือเป็นเครือข่ายร้านสะดวกซื้อของชุมชน ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ของบริษัทถูกดี มีมาตราฐาน ในการพัฒนาร้านถูกดี มีมาตรฐานไม่ได้มองเพียงการเข้ามาพัฒนาร้านให้มีความทันสมัยเท่านั้น แต่วางเป้าหมายให้ร้านถูกดี มีมาตรฐาน เป็นเสมือนแพลตฟอร์มและโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนทั่วประเทศ และเชื่อมต่อผู้ผลิต รวมถึงผู้ให้บริการต่างๆ ที่คนในชุมชนเคยเข้าถึงได้ยาก อาทิ บริการทางการเงิน, เป็นจุดรับส่งสินค้าในชุมชน, บริการสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ โดยเฉพาะในชุมชนหมู่บ้านที่ห่างไกล ที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังเข้าถึงได้ยาก โดยตั้งเป้าให้ร้านถูกดี มีมาตรฐาน เป็นโซลูชั่นที่จะเข้าไปตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกให้คนในชุมชน ทำให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทั่วประเทศง่ายขึ้นที่สุด ปัจจุบันมีจำนวนร้านถูกดี มีมาตรฐาน เปิดแล้วกว่า 5,000 ร้านทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ของบริษัทถูกดี มีมาตราฐาน ในการพัฒนาร้านถูกดี มีมาตรฐานไม่ได้มองเพียงการเข้ามาพัฒนาร้านให้มีความทันสมัยเท่านั้น แต่มีการวางเป้าหมายให้ร้านถูกดี มีมาตรฐาน เป็นเสมือนแพลตฟอร์มและโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนทั่วประเทศ และเชื่อมต่อผู้ผลิต รวมถึงผู้ให้บริการต่างๆ ที่คนในชุมชนเคยเข้าถึงได้ยาก อาทิ บริการทางการเงิน เป็นจุดรับส่งสินค้าในชุมชน บริการสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ โดยเฉพาะในชุมชนหมู่บ้านที่ห่างไกล ที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังเข้าถึงได้ยาก โดยตั้งเป้าให้ร้านถูกดี มีมาตรฐาน เป็นโซลูชั่นที่จะเข้าไปตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกให้คนในชุมชน ทำให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทั่วประเทศง่ายขึ้นที่สุด ปัจจุบันมีจำนวนร้านถูกดี มีมาตรฐาน เปิดแล้วกว่า 5,000 ร้านทั่วประเทศ

PARTNER

ร้านถูกดี มีมาตรฐาน

ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้
ยกระดับคุณภาพของกิจการ
เพื่อให้ขายดีและมีกำไรไปด้วยกัน

COMMUNITY

ร้านค้าของชุมชน
โดยชุมชน
เพื่อชุมชน

สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมุ่งแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับ
ทุกฝ่าย

CUSTOMER

สะดวกซื้อสนิทใจ 

ด้วยสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ ราคายุติธรรม กับเจ้าของร้าน
ที่คุ้นเคยในชุมชน

EMPLOYEES

ภาคภูมิใจ 

ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย