นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับลูกค้าของบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัดและบริษัทย่อย  

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัดและบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติฯ”) จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ทั้งที่เป็นลูกค้าในอดีต ลูกค้าในปัจจุบัน หรืออาจเป็นลูกค้าในอนาคต ทั้งที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อในนามลูกค้านิติบุคคล เจ้าของหรือตัวแทนร้านค้า หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ท่าน”) ในนโยบายฉบับนี้ ยังได้แจ้งวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจัดการข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติฯ

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ช่องทางไปรษณีย์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาทั้งที่เป็นลูกค้าในอดีต ลูกค้าในปัจจุบัน และที่อาจเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในอนาคต หรือผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อในนามลูกค้านิติบุคคล เจ้าของหรือตัวแทนร้านค้า หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (ตามที่ระบุในข้อ 5) เก็บรวบรวม โดยการเก็บรวบรวมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน และประเภทสินค้าหรือบริการที่ท่านต้องการจากบริษัทฯ โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของหรือตัวแทนร้านค้า หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขบัตรประชารัฐ) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ลายมือชื่อ การศึกษา ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตำแหน่งงาน และ/หรืออาชีพ 
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ/หรืออีเมล
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายได้ ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ประเภทของบัญชีธนาคาร ข้อมูลพร้อมเพย์ และ/หรือข้อมูลรายรับรายจ่าย 
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลตามเอกสารประกอบธุรกรรม (เช่น ใบสมัคร สัญญา โฉนด) และ/หรือรายละเอียดการซื้อสินค้าหรือบริการ (เช่น สถานที่ วันและเวลาที่เข้ามาใช้บริการ)
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า เช่น รหัสผู้สมัครร้านค้า ชื่อร้านค้า ที่ตั้งร้านค้า พิกัดร้านค้า (ละติจูด/ลองจิจูด) และ/หรือรูปภาพร้านค้า
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการบริโภคและการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย สินค้าที่ท่านสนใจ ความชื่นชอบ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม คำแนะนำ การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดหรือการให้บริการลูกค้า
 7. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) เว็บบีคอน (Web Beacon) ล็อก (Log) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลระบุประเภทฮาร์ดแวร์ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง (UDID) ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ข้อมูลระบุประเภทซอฟท์แวร์ เช่น ข้อมูลระบุสำหรับผู้โฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (IDFA) หรือข้อมูลระบุสำหรับผู้โฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login Log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัทฯ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และ/หรือเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 8. ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ได้ที่ https://www.xn-- 12c4alecw7cat2md3ab5c.com/ และ/หรือ
 9. ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ข้อมูลสมาชิก (เช่น รหัสบัตรสมาชิก ข้อมูลการสะสมแต้ม/คะแนน) ชื่อบัญชีในสื่อโซเชียล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อในนามกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อในนามนิติบุคคลนั้นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง และ/หรือลายมือชื่อ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่ท่านทำงานให้ หรือเป็นพนักงาน หรือเป็นผู้มีอำนาจ หรือเป็นผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น
 3. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลตามเอกสารประกอบธุรกรรม (เช่น ใบสมัคร สัญญา) และ/หรือรายละเอียดการซื้อสินค้าหรือบริการ และ/หรือ
 5. ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ข้อมูลสมาชิก (เช่น รหัสบัตรสมาชิก ข้อมูลการสะสมแต้ม) ชื่อบัญชีในสื่อโซเชียล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น บุคคลที่อ้างถึงหรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) แก่บริษัทฯ หรือหากท่านขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) โดยท่านควรตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ด้วย

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา บริษัทฯ จะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อาจไม่สามารถดำเนินการจัดหาหรือส่งมอบสินค้า ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ดำเนินการตามความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก

 1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม การสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทางที่  บริษัทฯ กำหนด การกรอกและลงนามในเอกสารแบบฟอร์มที่ยื่นต่อบริษัทฯ ในการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ การทำสัญญา การทำแบบสอบถาม หรือการสำรวจ การลงทะเบียน การสมัครหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม หรือขั้นตอนในการร้องเรียน รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยประการอื่นใดของบริษัทฯ
 2. การติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์หรือเว็บเพจของบริษัทฯ หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ
 3. การเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 1. แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 2. บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลแวดล้อมต่างๆ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ตัวแทนขายของบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก
 4. ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ
 • การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ความยินยอม (เช่น (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก โดยมีความสมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี)) เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เช่น เพื่อพิจารณาคำขอในการสมัครสมาชิก เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่านที่เป็นสมาชิก
 2. เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ การคัดเลือก การทำสัญญา การตรวจสอบการเข้าทำธุรกรรมหรือการปฏิบัติตามสัญญาในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อเรียกเก็บหรือชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ เพื่อการจัดส่งและเคลมสินค้า เพื่อการติดตามทวงถามหนี้ที่ท่านมีต่อบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อจัดทำฐานข้อมูล รายงาน และบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ และเพื่อพิจารณาในการสนับสนุนทางการเงิน (เช่น การนำเสนอเงินกู้ การให้สินเชื่อ) แก่ท่าน
 3. เพื่อการตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น เพื่อแจ้งหรือส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-marketing) รายการส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือน สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชั่นสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ท่านได้ระบุความต้องการของท่านไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน
 4. เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมสะสมคะแนน เช่น เพื่อดำเนินการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและสร้างบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อการสะสม ใช้ และแลกเปลี่ยนคะแนน เพื่อส่งข้อเสนอ โปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและกิจกรรมสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อบริหารจัดการบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนนและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 5. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น พฤติกรรมการบริโภค สินค้าที่ซื้อ สถานที่ จำนวนและความถี่ในการซื้อ) สำหรับกิจกรรมทางด้านการตลาด และการพัฒนาสินค้าและบริการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เช่น เพื่อการตรวจสอบ และยืนยันตัวบุคคลในฐานะตัวแทน ผู้ติดต่อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
 7. เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการ เช่น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาสินค้า บริการ และทำเลที่ตั้งของร้านค้าสาขาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในพื้นที่ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนงาน และจัดทำรายงาน ประเมิน และคาดการณ์ความเป็นไปของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อการอบรมมาตรฐานสำหรับเจ้าของร้านค้า เพื่อการถ่ายทำรายการและเผยแพร่ภาพในสื่อหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น
 8. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ เช่น เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อติดต่อสื่อสารประสานงานกับท่าน รวมทั้งตอบข้อซักถาม และการจัดการเรื่องร้องเรียนจากท่าน เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การบริการ และทำเลที่ตั้งของร้านค้าสาขาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในพื้นที่ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
 9. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ การบันทึกภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 10. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเพื่อเปิดเผย หรือรายงานต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใดๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น
 11. เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
 13. เพื่อดำเนินการในกรณีการเปลี่ยนแปลงในกิจการ เช่น การขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว
 • การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาศัยความยินยอมจากท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อการตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น เพื่อแจ้งหรือส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-marketing) รายการส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือน สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชันสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอสินค้า บริการและสิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้
 • ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการทำธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Business)
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในกลุ่ม หมายความถึง บริษัทในกลุ่มทีดี ได้แก่ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มคาราบาว ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มซีเจ ได้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มตะวันแดง ได้แก่ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทในกลุ่ม”) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การดำเนินธุรกิจ การขายสินค้าหรือบริการที่ท่านให้ความสนใจ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจมีสื่อโฆษณาซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆ ดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดในการใช้งานหรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการใช้งานของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มข้างต้นด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มสามารถอาศัยความยินยอมที่บริษัทฯ ได้รับมาได้ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และการดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ทำงานด้วยทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอกที่ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น แล้วแต่กรณี

 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ พิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการซื้อขาย การให้บริการ การทำสัญญา และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสารและ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ตามสมควร เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการละเมิดการธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (User Access Management) เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม (ถ้ามี))

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ  หากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งดำเนินการแทนบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี้

 1. คุกกี้ (Cookies)

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านและใช้คุกกี้เหล่านั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของบริษัทฯ https://www.xn--12c4alecw7cat2md3ab5c.com/ 

 

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น และตามที่กฎหมายกำหนด

 • ช่องทางการติดต่อ 

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัดและบริษัทย่อย

 • สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด 

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 • ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-023-8888

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายัง Email : PDPA@tdwshop.io 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย  

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติฯ”) จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนและผู้ติดต่อของพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือคู่สัญญา หรืออาจเป็นพันธมิตรทาธุรกิจ คู่ค้า หรือคู่สัญญากับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอนาคต (รวมเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”) หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ท่าน”) ในนโยบายฉบับนี้ ยังได้แจ้งวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจัดการข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านในปัจจุบันหรือที่อาจจะมีในอนาคต หรือจากการที่ท่านทำงานให้ ดำเนินการแทน หรือเป็นตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ด้วย เช่น บริษัทที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ติดต่อสื่อสารด้วยในทางธุรกิจซึ่งอาจเกี่ยวพันถึงท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาทั้งที่เป็นบุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนและผู้ติดต่อของพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน และที่อาจเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอนาคต หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (ตามที่ระบุในข้อ 5) เก็บรวบรวม โดยการเก็บรวบรวมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน และประเภทสินค้าหรือบริการที่ท่านต้องการจากบริษัทฯ โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขบัตรประชารัฐ) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ลายมือชื่อ การศึกษา ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตำแหน่งงาน และ/หรืออาชีพ 
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ/หรืออีเมล
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายได้ ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ประเภทของบัญชีธนาคาร ข้อมูลพร้อมเพย์ และ/หรือข้อมูลรายรับรายจ่าย 
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลตามเอกสารประกอบธุรกรรม (เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ สัญญา) และ/หรือรายละเอียดการซื้อสินค้าหรือบริการ 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม คำแนะนำ การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ
 6. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) เว็บบีคอน (Web Beacon) ล็อก (Log) รุ่น อุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลระบุประเภทฮาร์ดแวร์ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง (UDID) ข้อมูลที่อยู่การควบคุม การเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ข้อมูลระบุประเภทซอฟท์แวร์ เช่น ข้อมูลระบุสำหรับผู้โฆษณาสำหรับ ระบบปฏิบัติการ iOS (IDFA) หรือข้อมูลระบุสำหรับผู้โฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login Log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ ใช้บนหน้าเพจของบริษัทฯ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และ/หรือเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 7. ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ได้ที่ https://www.xn-- 12c4alecw7cat2md3ab5c.com/ และ/หรือ
 8. ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ข้อมูลสมาชิก (เช่น รหัสบัตรสมาชิก ข้อมูลการสะสมแต้ม/คะแนน) ชื่อบัญชีในสื่อโซเชียล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนและผู้ติดต่อของกลุ่มพันธมิตรทาง ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนหรือผู้ติดต่อในนามนิติบุคคลนั้นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ลายมือชื่อ และ/หรือการศึกษา

2) ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่ท่านทำงานให้ หรือเป็น พนักงาน หรือเป็นผู้มีอำนาจ หรือเป็นผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น

3) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล 

4) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลตามเอกสารประกอบธุรกรรม (เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ สัญญา) และ/หรือรายละเอียดการ ซื้อสินค้าหรือบริการ และ/หรือ

5) ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ข้อมูลสมาชิก (เช่น รหัสบัตรสมาชิก ข้อมูลการสะสมแต้ม) ชื่อบัญชีในสื่อโซเชียล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล อื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระหว่างการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น บุคคลที่อ้างถึงหรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) แก่บริษัทฯ หรือหากท่านขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) โดยท่านควรตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ด้วย

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา บริษัทฯ จะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อาจไม่สามารถดำเนินการจัดหาหรือส่งมอบสินค้า ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ดำเนินการตามความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก

1) การกรอกและลงนามในเอกสารแบบฟอร์มที่ยื่นต่อบริษัทฯ ในการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ การทำสัญญา การทำ แบบสอบถาม หรือการสำรวจ การลงทะเบียน หรือขั้นตอนในการร้องเรียน รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยประการอื่นใดของ บริษัทฯ 

2) การติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์หรือเว็บเพจของบริษัทฯ หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ

3) การเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น 

1) แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

2) บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัทฯ 

3) ข้อมูลแวดล้อมต่างๆ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ตัวแทนขายของบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก

4) ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ

 1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ความยินยอม (เช่น (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก โดยมีความสมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี)) เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เช่น เพื่อพิจารณาคำขอในการสมัครสมาชิก เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่านที่เป็นสมาชิก
 2. เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อการติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ การติดต่อขอใบเสนอราคา การคัดเลือก การทำ สัญญา การตรวจสอบการเข้าทำธุรกรรมหรือการปฏิบัติตามสัญญาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อ การเปิดคำสั่งซื้อ เพื่อเรียกเก็บหรือชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ เพื่อการจัดส่งและเคลมสินค้า เพื่อการออกใบเสร็จและติดตาม ทวงถามหนี้ที่ท่านมีต่อบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อจัดทำฐานข้อมูล รายงาน และบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ และ เพื่อพิจารณาในการสนับสนุนทางการเงิน (เช่น นำเสนอเงินกู้ การให้สินเชื่อ) แก่ท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 3. เพื่อการตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น เพื่อแจ้งหรือส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-marketing) รายการส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือน สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชั่นสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ท่านได้ระบุความต้องการของท่านไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน
 4. เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมสะสมคะแนน เช่น เพื่อดำเนินการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและสร้างบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อการสะสม ใช้ และแลกเปลี่ยนคะแนน เพื่อส่งข้อเสนอ โปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและกิจกรรมสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อบริหารจัดการบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนนและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 5. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น พฤติกรรมการบริโภค สินค้าที่ซื้อ สถานที่ จำนวนและความถี่ในการซื้อ) สำหรับกิจกรรมทางด้านการตลาด และการพัฒนาสินค้าและบริการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เช่น เพื่อการตรวจสอบ และยืนยันตัวบุคคลในฐานะตัวแทน ผู้ติดต่อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
 7. เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการ เช่น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาสินค้า บริการ และทำเลที่ตั้งของร้านค้าสาขาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในพื้นที่ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนงาน และจัดทำรายงาน ประเมิน และคาดการณ์ความเป็นไปของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อการอบรมมาตรฐานสำหรับเจ้าของร้านค้า เพื่อการถ่ายทำรายการและเผยแพร่ภาพในสื่อหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น
 8. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ เช่น เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัท ในกลุ่ม เพื่อติดต่อสื่อสารประสานงานกับท่าน รวมทั้งตอบข้อซักถาม และการจัดการเรื่องร้องเรียนจากท่าน เพื่อสำรวจความ พึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การบริการ และทำเลที่ตั้งของร้านค้าสาขาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในพื้นที่ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
 9. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ การบันทึกภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 10. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเพื่อเปิดเผย หรือรายงานต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใดๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น
 11. เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
 13. เพื่อดำเนินการในกรณีการเปลี่ยนแปลงในกิจการ เช่น การขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว
 1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาศัยความยินยอมจากท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อการตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เช่น เพื่อแจ้งหรือส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ บริษัท ในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Remarketing) รายการส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือน สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชันสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่ม และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอสินค้า บริการและสิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน
  ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้
 2. ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการทำธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Business)
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในกลุ่ม หมายความถึง บริษัทในกลุ่มทีดี ได้แก่ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มคาราบาว ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มซีเจ ได้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มตะวันแดง ได้แก่ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทในกลุ่ม”) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การดำเนินธุรกิจ การขายสินค้าหรือบริการที่ท่านให้ความสนใจ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจมีสื่อโฆษณาซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆ ดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดในการใช้งานหรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการใช้งานของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มข้างต้นด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มสามารถอาศัยความยินยอมที่บริษัทฯ ได้รับมาได้ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และการดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ทำงานด้วยทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอกที่ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น แล้วแต่กรณี

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ พิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการซื้อขาย การให้บริการ การทำสัญญา และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสารและ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ตามสมควร เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการละเมิดการธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (User Access Management) เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม (ถ้ามี))

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ  หากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งดำเนินการแทนบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี้

 1. คุกกี้ (Cookies)

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านและใช้คุกกี้เหล่านั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของบริษัทฯ https://www.xn--12c4alecw7cat2md3ab5c.com/ 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น และตามที่กฎหมายกำหนด

 1. ช่องทางการติดต่อ 

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัดและบริษัทย่อย

 • สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด 

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 • ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-023-8888

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายัง Email : PDPA@tdwshop.io 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับบุคลากรของบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติฯ”) จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน พนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้น สมาชิกครอบครัว บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ท่าน” หรือ “บุคลากร”) ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรสำคัญต่อบริษัทฯ ในนโยบายฉบับนี้ ยังได้แจ้งวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจัดการข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติฯ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดให้เป็นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามที่ระบุด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ และบริษัท
ในกลุ่ม (ตามที่ระบุในข้อ 5) เก็บรวบรวม โดยการเก็บรวบรวมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขที่ใบอนุญาตใบขับขี่) สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย อายุ สถานที่เกิด กรุ๊ปเลือด และ/หรือสัญชาติ
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล
 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือค่าตอบแทนอื่นๆ
 4. ข้อมูลประวัติและความสามารถ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกงานและการฝึกอบรมทักษะความชำนาญ ข้อมูลการทำงาน และ/หรือประวัติการทำงาน
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลงาน การปฏิบัติงาน ประวัติการลา และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่างๆ ของบริษัทฯ
 6. ข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ/หรือข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก หรือจากการประชุมต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ได้ที่ https://www.xn-- 12c4alecw7cat2md3ab5c.com/
 7. ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และ/หรือ
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ประวัติความเจ็บป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล) ประวัติอาชญากรรม และ/หรือข้อมูลชีวภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้คํ้าประกัน (ถ้ามี) บุคคลอ้างอิง)แก่บริษัทฯ หรือหากท่านขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) โดยท่านควรตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ด้วย

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา บริษัทฯ จะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจากขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ในใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครงานที่ท่านได้ยื่นให้แก่บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน การลงทะเบียนหรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อการสมัครงานการสัมภาษณ์งาน ตลอดจนเมื่อท่านเริ่มทำงานกับบริษัทฯ และในระหว่างการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 1. บุคคลอ้างอิง ผู้บริหาร รวมถึงกรณีที่บริษัทในกลุ่มอ้างอิงหรือแนะนำท่านแก่บริษัทฯ
 2. บริษัทจัดหางาน
 3. แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 4. หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่น
 1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ความยินยอม (เช่น (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก โดยมีความสมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี)) เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน พนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ อดีตพนักงาน ผู้รับจ้าง สมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอ้างอิงที่ท่านอ้างอิงถึง

 1. เพื่อการคัดเลือกบุคลากร เช่น เพื่อการพิจารณาสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพื่อการสัมภาษณ์ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกและค่าตอบแทนที่เหมาะสมในขั้นตอนการรับสมัครงาน รวมทั้งการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติอื่นๆ ของท่าน และ/หรือเพื่อการแจ้งผลการพิจารณาและค่าตอบแทน
 2. เพื่อการจ้างงาน เช่น เพื่อดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการจ้างงานและขั้นตอนในการทำสัญญาจ้างงานรวมถึงสัญญาอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงานต่างๆ เป็นต้น
 3. เพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อจัดฝึกอบรม การดูงาน การรับรองด้านความรู้ต่างๆ และการสัมมนา เพื่อบันทึกชั่วโมงทำงาน เพื่อพิจารณาการลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย เพื่อติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต อีเมล และโทรศัพท์ เพื่อดำเนินกระบวนการและขั้นตอนการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย และ/หรือสวัสดิการหลังการเลิกจ้าง
 4. เพื่อการจัดการด้านการเงิน การจ่ายค่าตอบแทน และการให้สวัสดิการ เช่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ท่าน รวมถึงดำเนินการจัดการด้านสุขภาพอนามัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ท่าน เช่น บริษัทประกัน บริษัทจัดการกองทุน ธนาคารคู่สัญญา เป็นต้น
 5. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เช่น เพื่อการตรวจสอบ พิสูจน์ และยืนยันตัวตนของท่าน
 6. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ และ/หรือการบันทึกภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 7. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเพื่อเปิดเผย หรือรายงานต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล และ/หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใดๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น
 8. เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
 10. เพื่อดำเนินการในกรณีการเปลี่ยนแปลงในกิจการ เช่น การขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

3.2 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

 1. เพื่อการดำเนินการตามสิทธิหน้าที่ของท่าน เช่น เพื่อการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ เพื่อวัตถุประสงค์ติดต่อจัดการ หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหาร (เช่น การประชุม การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น) เพื่อปฏิบัติต่อท่านตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
 2. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เช่น เพื่อการตรวจสอบ พิสูจน์ และยืนยันตัวตนของท่าน
 3. เพื่อการดำเนินงานและการประกอบการ เช่น เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของท่าน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรบริษัทฯ เพื่อติดตามความรับผิดชอบ เพื่อติดตามดูแลด้านวินัย เพื่อการตรวจสอบและสอบสวนภายใน กรณีที่มีข้อร้องเรียน และ/หรือการลงโทษทางวินัย (หากจำเป็น) เพื่อให้ความช่วยเหลือ และ/หรือจัดการความสัมพันธ์กับท่าน
 4. เพื่อจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เช่น เพื่อจ่ายเงินปันผล เงินเดือน การหักลดภาษี จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันภัย การชำระเงินชดเชย รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของท่าน]
 5. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ/ยันข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการทุจริตในใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหรือตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญาหรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ รวมถึง การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 6. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเพื่อเปิดเผย หรือรายงานต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใดๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น
 7. เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
 9. เพื่อดำเนินการในกรณีการเปลี่ยนแปลงในกิจการ เช่น การขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว
 1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาศัยความยินยอมจากท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ประวัติความเจ็บป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล) เพื่อพิจารณาคัดกรองประวัติในการรับสมัครงาน เพื่อการตรวจสุขภาพ เพื่อการเก็บบันทึกการลา เพื่อประเมินความสามารถ เพื่อการพิจารณามอบหมายงาน และ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันภัย
 2. ประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาคัดกรองประวัติในการรับสมัครงาน
 3. ข้อมูลชีวภาพ เพื่อการบันทึกเวลาทำงาน 
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในกลุ่ม หมายความถึง บริษัทในกลุ่มซีเจ ได้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มคาราบาว ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มทีดี ได้แก่ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มตะวันแดง ได้แก่ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทในกลุ่ม”) เพื่อวัตถุประสงค์ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มสามารถอาศัยความยินยอมที่บริษัทฯ ได้รับมาได้ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินคดี การจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน และการจัดสวัสดิการต่างๆ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ทำงานด้วยทั้งหมดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอกที่ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น แล้วแต่กรณี

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้าง การดำรงตำแหน่ง และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ตามสมควร เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการละเมิดการธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (User Access Management) เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม (ถ้ามี))

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ หากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งดำเนินการแทนบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี้

 1. คุกกี้ (Cookies)

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านและใช้คุกกี้เหล่านั้นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของบริษัทฯ https://www.xn--12c4alecw7cat2md3ab5c.com/

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น และตามที่กฎหมายกำหนด

 1. ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย

 • สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด 

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 • ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-023-8888

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายัง Email : PDPA@tdwshop.io

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ของบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์พื้นที่ภายในและรอบๆ อาคาร และสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน บริษัทฯจึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือคู่สัญญาในปัจจุบัน และที่อาจเป็นลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือคู่สัญญากับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (ตามที่ระบุในข้อ 3) พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในนโยบายฉบับนี้ ยังได้แจ้งวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจัดการข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติฯ”)

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพสิ่งของ เช่น พฤติกรรมของท่าน ยานพาหนะของท่าน เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ภายในอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”)

 1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใต้ฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้นในกรณี (1) เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (2) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และกระทำการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม และ (3) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้ เพื่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อเก็บรวบรวม เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ และวิเคราะห์สถิติอัตราการเข้าและออก การเคลื่อนไหว และการจราจรภายในอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
 2. เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
 3. เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ
 4. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
 5. เพื่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
 7. เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คดีทางแพ่ง และคดีแรงงาน
 8. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การบริการ และทำเลที่ตั้งของร้านค้าสาขาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในพื้นที่ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

ในการนี้ บริษัทฯ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ที่กำหนดให้มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บริษัทฯ จะติดตั้งป้ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 1. การเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านต่อบริษัทในกลุ่ม หมายความถึง บริษัทในกลุ่มทีดี ได้แก่ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มคาราบาว ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มซีเจ ได้แก่ บริษัท บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มตะวันแดง ได้แก่ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทในกลุ่ม”) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรืออาญา

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

 1. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้ เมื่อบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบและบันทึกของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เหมาะสม ทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจร (Access Control) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ตามสมควร เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านต่อการละเมิด การธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน โดยได้กำหนดการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (User Access Management) เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 • สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ หากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งดำเนินการแทนบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายนี้ บริษัทฯ จะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านไปพร้อมกัน

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น และตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน โปรดติดต่อ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัดและบริษัทย่อย

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-023-8888

Email : PDPA@tdshop.io